Osobný rok 9

Všeobecne – V tomto roku je vhodné zavŕšiť určité úlohy, alebo poslania, možno aj v niekoľkých oblastiach života. Ak však máme v hlave nové plány, je lepšie najprv urobiť bilanciu uplynulého roka, pokúsiť sa vymedziť budúce rozhodnutia a nepúšťať sa do nich vopred. Nie je skutočne dobre sa púšťať do nových plánov v priebehu tohto roka. Naladenie v citovej sfére. Bolo by vhodné ovládnuť túto tendenciu. Všetko, čo sa ale týka zahraničia v tomto zmysle, sa uvedenému pravidlu vymyká a nemali by sa vyskytnúť prekážky. Predstavuje naplnenie a zakončenie cyklov. Niekedy môžete mať pocit, že sa Vám majetok, situácie a ľudia vymykajú z rúk, to vo Vás môže vyvolať úzkosť a nepokoj. Môže to spôsobovať veľa problémov a zmätkov. Môžu zaniknúť priateľské a milostné vzťahy, môžete sa sťahovať, meniť zamestnanie, podnikať ďaleké cesty, meniť smer svojho snaženia, alebo stratiť niečo, čo má pre Vás veľkú cenu. Zodpovednosť je na Vás ukladaná formou príprav na sobáš, narodenie dieťaťa (vnuka), nákupu nehnuteľností, v zamestnaní, pri spoločenskej činnosti. Máte príležitosť niečomu sa priučiť a rozvinúť svoju osobnosť. Dobrý rok je pre zakončenie a zavŕšenie práce. Ak ste začala rok v nepriaznivých alebo konfliktných podmienkach, s najväčšou pravdepodobnosťou sa dá očakávať strata postavenia alebo nastane neistá situácia. Cesty spojené s profesiou budú mať zaujímavé dôsledky. Vzťahy so zahraničím alebo vonkajším svetom (pracovným). Nové vzťahy mimo obvyklý okruh života, priateľstvo alebo známosť s cudzou osobou, koniec súčasného citového vzťahu. Zisky sú možné predovšetkým v spojitosti so zahraničím, hrozí však riziko strát alebo veľkých výdavkov. Sklon k depresii, citová kríza, osamelosť. Pozor na psychosomatické choroby a nadmerné požívanie povzbudzujúcich prostriedkov.
Práca – Dobrý rok pre zakončenie, zavŕšenie práce, poslanie a vytvorenie predstavy o veľkej zmene. Pokiaľ sme už začali rok v nepriaznivých alebo konfliktných podmienkach, s najväčšou pravdepodobnosťou sa dá očakávať strata postavenia, alebo nastane neistá situácia. Pokiaľ si ale želáme, ale hlboko,  premenu v týchto dvoch aspektoch života, je premena nezvratná. Cesty spojené s profesiou budú mať zaujímavé dôsledky.
Charakteristické rysy: Vonkajší svet, zahraničie. Úspech, pokiaľ je aktivita spojená s verejnosťou alebo klientelou. Možné zavŕšenie dlhodobého projektu. Zmena práce, premeny. Pracovné vzťahy so zahraničím alebo vonkajším svetom.
Citový život – Ak tento rok začneme s veľkými starosťami o pochopenie, bude pre nás veľmi zložité prekonať citové ťažkosti. Riziko spochybnenia, prípadne roztržky. Závažné napätie v citovej sfére bude otriasať týmto obdobím a bude smerovať k sťaženiu atmosféry. Možné stretnutie so zahraničím alebo mimo obvyklý rámec života. Rodina, blízki a priatelia budú vyžadovať veľa oddanosti a odriekania.
Charakteristické rysy: Nové vzťahy mimo obvyklý okruh života. Spojenie, porozumenie, priateľstvo alebo známosť s cudzou osobou alebo cudzieho pôvodu. Koniec súčasného citového vzťahu, rozluka, rozvod, v lepšom prípade napätie v dome.
Peniaze – Dobré aj zlé sa strieda v tomto roku: zisky sa môžu objaviť, ale pravdepodobnosť strát je rovnako silná, úpadok niekedy nastáva pri zakončovaní snáh. Možnosť púšťať sa do finančných operácií v zahraničí.
Charakteristické rysy: Rozvaha, opatrnosť, múdrosť. Zisky predovšetkým v spojení so zahraničím. Riziko strát alebo veľkých výdavkov, prípadne úpadku. Zavŕšenie istých krokov alebo záležitostí z minula.
Zdravie – Infekcie a nepravidelnosti metabolizmu sú súčasťou rizík zasahujúcich v tomto roku. Pozor na psychosomatické choroby, nadmerné požívanie povzbudzujúcich prostriedkov, depresie, stratu nálady, morálnu únavu. Problémy s krvou.
DOMY:
Dom 1 – Osobné postavenie sa zhoduje s verejnosťou, možná je aj sláva. Nové plány: styky, učenie, písanie, vydávanie sú v tomto období sprevádzané úspechom. Niekedy rozvoj smerom k zahraničiu.
Dom 2 – Finančné náhody, strata peňazí. Zlé obchodné záležitosti, problematické výdaje. Výhodné investície v zahraničí, úspešný vývoj v predchádzajúcich obchodných záležitostiach.
Dom 3 – Cesty, premiestňovanie. Podpis zmluvy, styk so zahraničím alebo vonkajším svetom. Krehký súkromný život, je treba si v ňom počínať opatrne.
Dom 4 – Eventuálne problémy v citovom alebo rodinnom živote, alebo vo vyjadrení citov. Riziko straty nejakou transakciou lebo straty osobného majetku.
Dom 5 – Zábava, odpočinok, cestovanie. Citové stretnutie na ceste alebo v cudzine, tvorivosť. Nasmerovanie k vonkajšku: verejnosti, klientele, vonkajšiemu svetu, prípadne koniec citovej viazanosti.
Dom 6 – Koniec profesionálneho poslania, koniec spolupráce, spojenia. Premeny, zásadné zmeny a povinnosti voči druhému.
Dom 7 – Prerušenie aktivity, rozviazanie zmluvy, zväzku, priateľstva. Nová zmluva v inej oblasti, nové záväzky vo vzťahu k zahraničiu.
Dom 8 – Materiálne otrasy, finančné nepríjemnosti. Problémy vo vzťahu so správnou sférou, daňovými úradmi alebo bankami. Kríza v okolí. Je potrebné obstáť v majetkových otázkach, pozor na zdravie.
Dom 9 – Cesty, kontakty spojené so zahraničím. Administratívne otrasy, právne, bankové alebo daňové. Niekedy duchovné zaujatie.
Dom 10 – Úspech vo vzťahu s verejnosťou, známosť, umelecká sebarealizácia, výuka. Formality alebo problémy administratívne, právne alebo daňové tákajúce sa osobného života.
Dom 11 – Krehký projekt je znova spochybňovaný. Ukončenie priateľstva alebo citového vzťahu. Vhodná situácia pre vzťahy so zahraničím. Podpora a pomoc cudzej osoby.
Dom 12 – Kríza, depresia, morálne utrpenie. Obozretnosť v ľudských vzťahoch, Vyhnime sa akémukoľvek zásadnému rozhodnutiu. Vzťahy s jednou alebo niekoľkými verejnými organizáciami.
CYKLY:
Cyklus 1 – Zaujímavý osobný vývoj a rýchla sebarealizácia. Zaujatie nového postavenia. Hybnosť: dobrý pozor na zmluvy a záväzky.
Cyklus 2 – Produktívne a zaujímavé vzťahy s vonkajším svetom. Problémy prameniace v osobných a rodinných vzťahoch. Spochybnenie jedného z existujúcich vzťahov.. Plán spojený s nejakým spojenectvom alebo zjednotením.
Cyklus 3 – Rozriešenie predošlých problémov. Zlepšenie životných podmienok. Rýchle nadväzovanie a udržiavanie vzťahov. Nové plány musia byť dobre zvážené.
Cyklus 4 – Veľké problémy vo vzťahoch. Je nutné zaujať stanovisko. Opatrnosť v novom podnikaní.
Cyklus 5 – Priaznivá situácia pre medzinárodné transakcie a cesty. Predovšetkým prichádzajú na rad záležitosti právne alebo inak sa týkajúce zákonov. Krehký citový život, riziko mylných rozhodnutí. Nestálosť, konanie bez rozmýšľania.
Cyklus 6 – Nové zodpovednosti. Spojenie, svadba, vzťahy, priateľstvo spojené so zahraničím alebo s vonkajším svetom. Rozhodnutia v súvislosti s rodinou a domovom, možné problémy.
Cyklus 7 – Zabrzdenie osobných plánov, sklony k depresii, citová kríza, osamelosť. Pozor na zdravie.
Cyklus 8 – Rozuzlenie, uzavretie záležitostí. Nové plány, ale treba byť opatrný. Otrasy.
Cyklus 9 – Pretrvávajú problémy, ktoré neboli vyriešené. Spory, konflikty, sklamanie alebo nepríjemnosti v osobnom živote. Vonkajšie kontakty, komunikácia so zahraničím pozitívna.