GDPR

 

Spracovanie a ochrana osobných údajov e-shopu www.osudmoj.sk

 

 • Spoločnosť Jana Dobrotová EZOTERICKÁ ŠKOLA, so sídlom Dražkovce 66, 038 02, IČO 40041964, zapísaná v ŽR Okresný úrad Martin, číslo živnostenského registra: 602-2216
  (ďalej len "predávajúci" alebo "správca) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), nasledujúce osobné údaje:

a)     meno, priezvisko

b)     e-mailovú adresu

c)     telefónne číslo

d)     adresu/sídlo

 • Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.
 • Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.
 • Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.
 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Janou Dobrotovou, teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

a)     Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

b)    Poskytovateľom služby Atomer, prevádzkovanej spoločnosťou All4Net s.r.o., Karpa  ské námestie 10A, 831 06 Bratislava

c)    Poskytovateľ služby EXO hosting, prevádzkovanej spoločnosťou EXO TECHNOLOGIES, spol. s.r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava

d)    Slovenská pošta

e)    Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 • Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.
 • Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese osudmoj@gmail.com
 • Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.osudmoj.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

a)    merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;

b)    základné funkčnosti webových stránok.

 • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
 • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
 • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 • Cookies sú ukladané na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.
 • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

a)     Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

b)    Poskytovateľom služby Atomer, prevádzkovanej spoločnosťou All4Net s.r.o., Karpa  ské námestie 10A, 831 06 Bratislava

c)    Poskytovateľ služby EXO hosting, prevádzkovanej spoločnosťou EXO TECHNOLOGIES, spol. s.r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava

d)    Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 • Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
 • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania

 


 

Súhlas   so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie užívateľského účtu

 

 • Udeľujete týmto súhlas Jane Dobrotovej EZOTERICKÁ ŠKOLA, so sídlom Dražkovce 66, 038 02, IČO 40041964, zapísaná v ŽR Okresný úrad Martin, číslo živnostenského registra: 602-2216 (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

a)     meno a priezvisko;

b)     emailovú adresu;

c)     telefónne číslo;

d)     fakturačnú adresu;

e)     dodaciu adresu;

f)      históriu objednávok

 • Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

a) zriadenie a administrácia užívateľského účtu;

b) ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku.

 • Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 5 rokov a to za účelom:
 • zriadenie a administrácia užívateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite. K predĺženiu dochádza aktívnym využívaním užívateľského účtu, čiže pri každom prihlásení sa do užívateľského účtu.
 • ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku.
 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

a)   Poskytovateľ služby Atomer, prevádzkovanej spoločnosťou All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

b)   Poskytovateľ služby EXO hosting, prevádzkovanej spoločnosťou EXO TECHNOLOGIES, spol. s.r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava

c)    Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 • Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.
 • Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním listu, emailu so žiadosťou o odstránenie.
 • Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

a)    vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov,

c)     požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,

d)     vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,

e)     u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,

f)      nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,

g)     požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,

h)     na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

i)      v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

 


 

Súhlas  so spracovaním osobných údajov pre účely rozosielania e-mailových obchodných oznámení

 

 • Udeľujete týmto súhlas Jane Dobrotovej EZOTERICKÁ ŠKOLA, so sídlom Dražkovce 66, 038 02, IČO 40041964, zapísaná v ŽR Okresný úrad Martin, číslo živnostenského registra: 602-2216 (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

a)     emailovú adresu;

b)     meno a priezvisko

c)     adresa

 • Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

a)     zaradenia do databázy pre zasielanie online obchodných oznámení.

 • Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 3 rokov a to za účelom:

a)     zasielania obchodných oznámení, ak túto dobu nepredĺžite.

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

a)     Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

b)    Poskytovateľom služby Atomer, prevádzkovanej spoločnosťou All4Net s.r.o., Karpa  ské námestie 10A, 831 06 Bratislava

c)    Poskytovateľ služby EXO hosting, prevádzkovanej spoločnosťou EXO TECHNOLOGIES, spol. s.r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava

d)    Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 • Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.
 • Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu, zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení.
 • Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

a)     vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok ukončenie rozosielania e-mailových obchodných oznámení, popr. na vlastnú žiadosť fyzické odstránenie osobných údajov z databázy e-mailového nástroja.