Obchodné podmienky

1. Údaje o prevádzkovateľovi www.osudmoj.sk ďalej len „predávajúci“.

 • 1.1 Predávajúcim je Spoločnosť Jana Dobrotová EZOTERICKÁ ŠKOLA, so sídlom Dražkovce 66, 038 02, IČO 40041964, zapísaná v ŽR Okresný úrad Martin, číslo živnostenského registra: 602-2216
 • DIČ: 1045462891
 • tel. 421 904 561 002
 • e-mail: osudmoj@gmail.com
 • (ďalej len “predávajúci”)
 • 1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy služby, ktorý predávajúci ponúka.

 • 1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

 • 1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

2. Cena

 • 2.1 Predávajúci nie je platcom DPH.

 • 2.2 Všetky ceny za služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s DPH ( nie sme platcami DPH ) .
 • 2.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 

3. Objednávka

 • 3.1 Službu môže kupujúci objednávať nasledovne:

 • 3.2 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 • 3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť za službu dohodnutú cenu.

 • 3.4 Predávajúci sa zaväzuje vykonať službu v dohodnutej cene podľa objednávky.

 • 3.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné po dohode s predávajúcim, ak ešte neobdržal študijný materiál. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednanú službu uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
 • 3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednanú službu. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...)
 • 3.7 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje , že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

4. Platobné a dodacie podmienky

 • 4.1 Platiť za službu môže kupujúci:
 • a) prevodným príkazom zo svojho účtu
 • b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho
 • 4.2 Platba je možná v mene EUR, CZK a ďalšie....

 • 4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu so študijným materiálom.
 • 4.4 Dodacia lehota je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky/emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných podmienok.
 • 4.6 Predávajúci zabezpečuje dopravu:

 • a) e-mailom - služba
 • 4.7 Cena za dopravu
 • a) dodanie e-mailom je 0,- €

 

5. Odstúpenie od zmluvy.

 • 5.1 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
 • a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo a kupujúci obdržal študijný materiál
 • b) poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo

 

6. Záverečné ustanovenia

 • 6.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina. (nájdete ho na http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi)
 • 6.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
 • 6.3 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 

V Dražkovciach, dňa 1.5.2016